logo 201 consulting logo

Program podpořit preventivní protipovodňová opatření

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je podpora preventivních protipovodňových opatření a ochrany obyvatel před účinky povodní. Opatření zaměřena na prevenci a ochranu obyvatel, majetku, kulturního dědictví a životního prostředí před účinky povodní a zajištění zlepšení rychlosti a kvality informací v době povodně.

Podporované aktivity

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni.

Typy podporovaných aktivit

 • Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení a pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní.
 • Zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování, aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik.
 • Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.
 • Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic.
 • Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní i na regionální úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Definice žadatele

 • Kraje, obce a města, svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů. Na vybudování varovných protipovodňových systémů bude poskytována dotace maximálně do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů.