logo 201 consulting logo

Program Posílit biodiverzitu

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Podporované aktivity

Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Typy podporovaných projektů

 • Speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť.
 • Opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí. 
 • Likvidace invazních a expanzních druhů ohrožující populace vzácných druhů a stav cenných stanovišť.
 • Ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.
 • Sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta.
 • Interpretace PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky.
 • Mapování a monitoring a příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.
 • Eradikace popř. regulace invazních druhů. 
 • Obnova stanovišť po eradikaci. 
 • Realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, vodních dílech apod.
 • Jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.

Definice žadatele

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, u vybraných typů opatření až do výše 100 %.