logo 201 consulting logo

Program Posílit přirozené funkce krajiny

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Podporované aktivity

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Typy podporovaných projektů

 • Opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů.
 • Výstavba nových a zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření.
 • Odstranění migračních překážek na vodních tocích.
 • Instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců.
 • Obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.
 • Zpracování plánu ÚSES.
 • Založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES.
 • Liniové a skupinové výsadby dřevin. 
 • Zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.
 • Obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou.
 • Vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí.
 • Vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů.
 • Terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.
 • Podpora opatření zamezující větrné erozi.
 • Obnova či zakládání větrolamů.

Definice žadatele

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, u vybraných typů opatření až do výše 100 %.