logo

Program Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Cíl programu

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Podporované aktivity

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Typy podporovaných projektů

 • Zateplení obvodového pláště budovy.
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí.
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. 
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Definice žadatele

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Výše dotace

Podpora je poskytována formou nevratné dotace nebo zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinace. Maximální výše poskytované dotace je 60 % z celkových způsobilých výdajů.