logo 201 consulting logo

Program Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. 5. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 3. 2. 2020

Podporované aktivity

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. Nejsou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách.

Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných a architektonicky cenných budov min. o 10 %.

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov 10 %.

V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva.

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 %.

Typy podporovaných projektů

 • Zateplení obvodového pláště budovy.
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
 • Stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Výměna zdroje tepla na zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn apod.

Definice žadatele

 • Kraje
 • Obce, města a svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu, státní organizace
 • Příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce

Výše dotace

Procentuální výše podpory: 35 – 50 %.

Samostatná instalace zdroje tepla nebo zdroje TV 40 – 60 %.

Instalace nuceného větrání s rekuperací max. 70 %.

Celková alokace Výzvy 2,5 mld. Kč.

Podpora je poskytována formou nevratné dotace nebo zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinace.