logo 201 consulting logo

Program Snížit enviromentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Podporované aktivity

Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,

Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,

Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií,
Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Typy podporovaných projektů

 • Rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů.
 • Protipožární izolace zásobníků LPG.
 • Vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů.
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek.
 • Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin.
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků.
 • Rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv.
 • Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií.
 • Modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek.
 • Znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií.
 • Informační systémy pro podporu prevence závažných havárií.
 • Vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek.
 • Vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.
 • Rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění, např. průmyslové ČOV.

Definice žadatele

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Výše dotace

Soukromým subjektům bude poskytnuta podpora pouze formou finančního nástroje, tj. zvýhodněného úvěru.