logo 201 consulting logo

Program zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Podporované aktivity

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Typy podporovaných aktivit

 • Kraje, obce a města, svazky obcí.
 • Fyzické osoby - pouze pro vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Definice žadatele

 • Kraje, obce a města, svazky obcí.
 • Fyzické osoby - pouze pro vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů.