logo

Program Zvýšit podíl materiálového a energetické využití odpadů

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Cíl programu

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporované aktivity

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury). Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů. Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury. Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Typy podporovaných projektů

 • Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady.
 • Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů.
 • Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů.
 • Doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné. 
 • Budování systémů odděleného sběru bioodpadů.
 • Podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady.
 • Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě.
 • Budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů.
 • Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů.
 • Technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního PS, stavebních prvků z PVC).
 • Budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) 
 • Zařízení pro tepelné zpracování odpadů.
 • Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.
 • Zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace.
 • Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace.
 • Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti).
 • Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro zařízení na energetické využití KO).

Definice žadatele

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů.