logo 201 consulting logo

Program Zvýšit podíl materiálového a energetické využití odpadů

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 2. 9. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 3. 2. 2020

Podporované aktivity

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury).
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Typy podporovaných projektů

 • Výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu.
 • Výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu.
 • Výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV (do 2000 EO).
 • Výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů.

Definice žadatele

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu, státní podniky a organizace
 • Příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce
 • Podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace Výzvy 500 mil. Kč.