logo 201 consulting logo

Proof of concept

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 16. 11. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 23. 11. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 15. 3. 2021

Podporované aktivity

Tato výzva je vyhlášena jako synergická výzva navazující na výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu/služby na trh
 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
  a nehmotného movitého majetku
 • Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Konzultační a externí služby
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • Náklady na materiál a na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací (pouze aktivita b)

Specifika a omezení

Musí navazovat na projekty podpořené v rámci výzev OP VVV Předaplikační výzkum, Předaplikační výzkum pro ITI, Předaplikační výzkum pro ITI II s cílem ověření výsledků předaplikační fáze výzkumu před jejich možným uplatněním v praxi.

Výstup projektu aktivity a) je zpracovaná studie proveditelnosti, může dospět i k negativnímu
závěru ohledně dalšího pokračování plánovaných výzkumných aktivit a zavedení výsledků VaVaI
do praxe.

Výstup pro aktivitu b) žadatel po konci projektu předloží závěrečnou zprávu o provedených činnostech v rámci experimentálního vývoje a zevrubně popíše dosažený výsledek projektu.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví, Věda a výzkum, Energetika, Zásobování vodou, IT a telekomunikace aj.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 0,3 mil. Kč.

Maximální výše dotace pro aktivitu a) ve výši 5 mil. Kč, pro aktivitu b) ve výši 10 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

Maximální míra podpory pro aktivitu a):

 • střední podniky 60% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy, resp. 70% pro malé podniky
 • 50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy

Maximální míra podpory pro aktivitu b):

 •  střední podniky 35% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy, resp. 45% pro malé podniky
 •  50% CZV projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy

Alokace výzvy 50 mil. Kč.