logo 201 consulting logo

Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Program je zaměřen na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Způsobilé výdaje

  • Investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury.
  • Prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody.

Specifika a omezení

Podpora na zvýšení produkce nebo modernizaci existujících podniků akvakultury nebo výstavbu nových za předpokladu, že takový rozvoj je v souladu s VNSPA.

Definice žadatele

  • Podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok. 
  • Fyzické nebo právnické osoby, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
  • Podpora není určena pro obce, svazky obcí a kraje.

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % pro mikropodniky, malé a střední podniky, pro velké podniky je podpora poskytnuta ve výši 30 % způsobilých výdajů.

Minimální výše investice ve výši 50 tis. Kč. 

Maximální výše investice ve výši 16 mil. Kč.