logo 201 consulting logo

Rozvoj sociálních služeb II

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Datum vyhlášení: 3/2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 4/2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 9/2018

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro vybrané sociální služby:

 • Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV),
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
 • Chráněné bydlení, 
 • Osobní asistence, 
 • Denní stacionáře, 
 • Týdenní stacionáře, 
 • Azylové domy.

DEFINICE ŽADATELE

 • Nestátní neziskové organizace
 • Organizace státní správy, příspěvkové organizace státní správy
 • Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 • Církve a církevní organizace

ÚZEMÍ

Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hlavního města Prahy. 

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – bude upřesněno ve Výzvě.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů – bude upřesněno ve Výzvě.