logo 201 consulting logo

Shromažďování údajů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví. Zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Způsobilé výdaje

 • Shromažďování, správa a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění společné rybářské politiky.
 • Podpůrné dokumenty (např. evaluace, studie, analýzy, posudky, apod.) k řízení programu (s výjimkou nákladů na získání a instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a získávání informací)
 • Vývoj, nákup a instalace komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví akvakultury ČR.
 • Školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy, pro osoby odpovědné za podporu shromažďování, správu a výkaznictví akvakultury v ČR (včetně nákladů na dopravu a ubytování).
 • Monitorování opatření (s výjimkou nákladů na získání a instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a získávání informací).
 • Finanční kontroly, řešení stížností a kontroly.
 • Informování a komunikace (publicita, propagace, komunikační aktivity, apod.).
 • Vzdělávání, výměna zkušeností, best practice, zajišťování školení pro uživatele softwaru, apod.
 • Osobní náklady na administrativního pracovníka/projektového manažera/finančního manažera/vedoucího projektu/koordinátora.
 • Velkoplošný panel / tabulka s informací o podpoře z ENRF maximálně do výše 6000 Kč (1 ks na 1 žádost o podporu).

Specifika a omezení

Opatření přispívá ke specifickému cíli podporou shromažďování, správy a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení č. 1380/2013 a dále upřesněno v nařízení (ES) č. 199/2008.

Definice žadatele

 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací (UZEI) – profesní organizace.
 • Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství.

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 %.

Minimální výše investice ve výši 10 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 65 mil. Kč.