logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Služby infrastruktury

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů propojujících podnikatelský sektor s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tzn. zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů a zaměřující se zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení II. výzvy: 28. 3. 2019

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 29. 3. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 30. 6. 2019

Podporované aktivity

 • Provozování inovační infrastruktury.
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek – pořízení pozemků, budov, rekonstrukce a modernizace staveb, nákup strojů a zařízení včetně technického zhodnocení, hardware a sítě.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence a knowhow).
 • Provozní náklady – expertní poradenské služby, studie, semináře, školení, workshopy, mzdové náklady, síťové neskladovatelné dodávky apod.
 • Náklady na publicitu projektu.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, M 71.2, 72, 74.9; S 95.1.

Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:

 • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky;
 • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

Definice žadatele

 • Právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie,
 • Municipalita,
 • Vysoká škola, univerzita.

Výše dotace

Projekty, v nichž budou zahrnuty stavební práce:

Minimální výše dotace ve výši 5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 100 mil. Kč.

Projekty, v nichž nejsou zahrnuty stavební práce:

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 30 mil. Kč.

Procentuální výše podpory činí 50 % ze způsobilých výdajů pro podnikatelské subjekty a municipality.

Procentuální výše podpory činí 75 % ze způsobilých výdajů pro Organizace pro výzkum a šíření znalostí (veřejné vysoké školy, univerzity).

Alokace výzvy 250 mil. Kč.