logo

Smart grids 1 distribuční sítě

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů s cílem zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, zejména zlepšením kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 29. 6. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 19. 12. 2018

Podporované aktivity

a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách.

b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.

c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách.

d) nasazení technologických prvků kompenzace jalového výkonu elektrické energie.

e) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – nákup software a sítí.
 • Podnikatelský záměr a projektová dokumentace v režimu de minimis.

Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

V rámci aktivity a) lze uplatnit více míst realizace projektu

V rámci aktivit b) až e) lze uplatnit více míst realizace v rámci jednoho uceleného území; tato podmínka se nevztahuje na přenos dat do distribučního řídicího systému (DŘS) a samotný DŘS

Program je určen zejména pro střední a velké podniky.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty – zejména střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.

Výše dotace

Minimální výše dotace až do výše 40 %.

Míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 %.

Maximální a minimální výše dotace: každá podporovaná oblast má svou základní alokaci:

 • v oblasti a, do výše 200 mil. Kč
 • v oblasti b, do výše 150 mil. Kč
 • v oblasti c, do výše 150 mil. Kč
 • v oblasti d, do výše 150 mil. Kč
 • v oblasti e, do výše 150 mil. Kč

Postup vyčerpání alokace: Nejdříve budou vybrány projekty „z jednotlivých podporovaných oblastí“, které dosáhnou „nejvyššího“ počtu bodů a zároveň je jejich požadovaná dotace ze 100 % pokryta základní alokací danou podporovanou oblastí. Následně budou podpořeny projekty, které nebyly zahrnuty do podpory dle věty první z důvodu, že na část či celou výši jejich požadované dotace již nebyla dostačující výše základní alokace dané oblasti. Projekty budou takto uspokojovány v abecedním pořadí jednotlivých podporovaných oblastí „maximálně“ do vyčerpání celkové alokace na tento program, specifický cíl.

Dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:

 • v oblasti a, minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
 • v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč
 • v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč
 • v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
 • v oblasti e, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč

Alokace výzvy 800 mil. Kč.