logo 201 consulting logo

Smart grids 1 distribuční sítě

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů s cílem zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, zejména zlepšením kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 30. 10. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 25. 2. 2021

Podporované aktivity

 • Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách.
 • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách. 
 • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách. 
 • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

V rámci projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůrnými činnostmi:

 • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vn.
 • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.
 • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
 • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
 • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn.
 • Nasazení distribučních transformátorů s automatickou regulací pod zatížením.
 • Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.
 • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
 • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.
 • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.
 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
 • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů. 
 • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn, uzlových a vybraných koncových odběrných a předávacích místech.

Způsobilé výdaje

Dlouhodobý hmotný majetek – nákup, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek – nákup software a sítí.
 • Posudek přínosů a projektová dokumentace v režimu de minimis.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel nemá k distribuční soustavě připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků.

V rámci projektu lze uplatnit více míst realizace projektu.

Podporovanými aktivitami nejsou výzkumné, vývojové projekty.

Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Program je určen zejména pro střední a velké podniky.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty – zejména střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců). 
 • Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Podporované odvětví

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 100 mil. Kč.

Míra podpory u projektu je poskytována až do výše 40 % ZV.

Míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV.

Alokace výzvy 100 mil. Kč.