logo 201 consulting logo

Sociální bydlení II

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Cíl programu

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

TERMÍNY 

Datum zahájení příjmu žádostí: 17. 7. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

Nejzazší termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2023

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Nákup objektů, domů, bytů a pozemků, nákup a dostavba nedokončených staveb, výstavba nových sociálních bytů, rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu, společných prostor objektu a odpovídajících částí dalších souvisejících drobných staveb, pořízení základního vybavení bytové jednotky, vedlejší aktivity projektu – technický dozor investora, BOZP, projektová dokumentace, demolice původního objektu, povinná publicita apod.

DEFINICE ŽADATELE

  • Obce, města
  • Nestátní neziskové organizace (NNO)
  • Církve a církevní organizace

ÚZEMÍ

Projekt může být realizován v rámci integrovaných projektů IPRÚ na území Liberecko–Jablonecké aglomerace, Karlových Varů, Mladé Boleslavi a Zlína, v rámci integrovaných projektů ITI na území Brněnska, Plzeňské metropolitní oblasti a Ústecko-Chomutovské aglomerace.

DŮLEŽITÉ PODMÍNKY PROGRAMU

Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou dobu realizace a udržitelnosti činnost alespoň v jedné z oblastí:

  • podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob
  • sociální služby či aktivity sociálního začleňování

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit 61,10 Kč.

Žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let.

Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.

Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

  • 0,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy
  • 0,9násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy
  • 1,0násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy
  • 1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory až 85 %.

Maximální výše dotace: 14 210 tis. Kč pro NNO a církve, 15 000 tis. Kč pro obce.

Alokace Výzvy 250 mil. Kč.