logo 201 consulting logo

Sociální podnikání (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 2. 12. 2016

Plánované datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 9. 12. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.

 • Vznik nového sociálního podniku
  • založením nového podnikatelského subjektu
  • rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem. 
 • Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
  • rozšíření nabízených produktů a služeb
  • rozšíření prostorové kapacity podniku
  • zavedení nových technologií výroby
  • zefektivnění procesů podniku. 

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. 

Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

DEFINICE ŽADATELE

 • OSVČ
 • Obchodní korporace
 • Církve
 • Církevní organizace 
 • uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok
 • uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců
 • osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu, a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení
 • osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
 • osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

ÚZEMÍ

Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 95 %.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Maximální výše podpory z EFRR: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis. Celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.