logo 201 consulting logo

Společné řízení rizik

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa podporuje posílení schopnosti včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální i technické povahy. Dále bude podporovat investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice a dále společnou odbornou přípravu pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti. 

Podporované aktivity

  • Realizace systémových opatření směřujících ke zvýšení koordinace činností prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik
  • Realizace opatření směřujících k propojení systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik a zvýšení jejich kompatibility
  • Společné mapování rizik, vytváření, rozšiřování a aktualizace společných informačních bází
  • Pořízení technických prostředků, kde jsou nezbytné pro koordinovaný zásah
  • Úprava technického vybavení, jímž disponují záchranné a bezpečnostní složky
  • Investiční akce na přizpůsobení infrastruktury pro využití nové techniky a vybavení
  • Školení týkající se právně administrativní a jiných podmínek krizového řízení a řešení mimořádných událostí v partnerské zemi (vč. jazykového vzdělávání)
  • Společná cvičení a příprava záchranných a bezpečnostních složek 

Definice žadatele

Hlavní žadatelé v rámci prioritní osy jsou orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.