logo 201 consulting logo

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení udržitelných vazeb mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity a na zlepšení znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech. 

Podporované aktivity

  • Posílení nadnárodních inovačních sítí a klastrů
  • Podpora přenosu výsledků VaV z výzkumných institucí do podnikatelského sektoru
  • Budování nadnárodních vazeb na podporu inovací v podnicích
  • Snazší přístup k financování inovací
  • Posílení spolupráce mezi výzkumnými institucemi a veřejným sektorem na podporu inovací a podnikání
  • Zlepšení přístupu k podnikání
  • Zlepšení technologických znalostí a manažerských dovedností v oblasti podnikání 
  • Koncepce regionální inteligentní strategie
  • Vzdělávací systémy zabývající se demografickými změnami (např. stárnutí společnosti, nezaměstnanost mladých lidí, odchod kvalifikované pracovní síly z malých regionů)
  • Podpora dovedností pro uplatnění nových technologií ve všech odvětvích (ekologické inovace, nízkouhlíkové technologie, ICT) 

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní veřejné orgány, regionální rozvojové agentury, hospodářské komory, podniky, vysoké školy, asociace, NNO, inovační agentury, podnikatelské inkubátory, řídící orgány klastrů, financující instituce, vzdělávací a školící organizace, sociální partneři a instituce na trhu práce.