logo 201 consulting logo

SYSTÉMOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ MPSV, ÚMPOD A FDV

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 27. 8. 2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 6. 2018

Podporované aktivity

  • Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu;

  • Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů;

  • Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb;

  • Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce;

  • Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry;

  • Podpora a posilování koordinační role obcí.

Definice žadatele

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  • Fond dalšího vzdělávání

území

Území České republiky kromě hl. m. Prahy.

Výše dotace a investice

Procentuální míra podpory – 77,56 % EU, 22,44 % státní rozpočet.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 5 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.