logo 201 consulting logo

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Preferovány budou zejména projekty, při kterých dojde ke snížení provozních nákladů, které vytvoří nová pracovní místa a budou realizované v hospodářsky problémových regionech.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 4. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 23. 4. 2018

Způsobilé výdaje

  • Modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (podporováno bude zejména strojní vybavení pilnic či manipulačních skladů, stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva a nově také mokré sklady dříví).
  • Nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva.

Podporuje se pouze zpracování dřeva do fáze výroby deskového řeziva (prkna, fošny), hraněného řeziva  (hranoly,  hranolky),  polohraněného  řeziva  (trámy,  polštáře,  pražce), krajinového řeziva (krajinová prkna, krajiny), drobného řeziva (latě, lišty), kůlů, sloupů a přířezů z uvedených druhů řeziva, jejich sušení a impregnace.

Nepodporuje  se  navazující  výroba  dřevěných  palet  a  obkladů,  dílců  pro  stavební,  nábytkové a umělecké  truhlářství,  dřevěných  podlahovin  a  obkladů,  dýh  a  překližek, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, dřevěné vlny, dřevoviny, papíru a celulózy.

Dotaci nelze poskytnout na: nákup použitých strojů a zařízení, zaškolení obsluhy nakoupených strojů a zařízení, CNC stroje, briketovací a peletovací stroje, štípací stroje na palivové dřevo, vysekávací stroje, krájecí, stříhací nebo loupací stroje na dýhy, rovinné nebo profilovací frézky, vrtačky, dlabačky, soustruhy, brusky, leštičky, srovnávací a tloušťkovací frézky, ohýbací stroje, stroje na spojování dřeva, stroje na nanášení lepidla nebo nátěrových hmot, ruční přenosné pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě, vč. vnitropodnikové.

Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova.

Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč.

V případě stavebních prací a v případě nákupu pozemku jsou způsobilé pouze výdaje přímo související s pořízeným strojem, technologií či zařízením.

Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě.

DEFINICE ŽADATELE

  • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 10 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 5 mil. Kč.

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 %.