logo 201 consulting logo

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.

Preferovány budou zejména projekty, při kterých dojde ke snížení provozních nákladů, při kterých bude vyšší podíl investice (celkových výdajů projektu) k velikosti obhospodařovaného lesního majetku, které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Způsobilé výdaje

  • Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
  • Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
  • Stroje pro přípravu půdy před zalesněním
  • Stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
  • Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest.
  • Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.
  • Způsobilým výdajem nejsou zemědělské traktory bez schválené lesnické nástavby a osobní ani nákladní automobily.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha;

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč;

Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu);

V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, mohou být podporovány jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na PUPFL;

V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, je žadatel evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti;

V případě investic do pořízení koně se jedná o plemeno chladnokrevných koní, které má v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení.

Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

DEFINICE ŽADATELE

  • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
  • Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

  • V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň a vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví.

VÝŠE DOTACE

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 %.

Minimální výše investice ve výši 10 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 10 mil. Kč.