logo 201 consulting logo

Technologie pro začínající podniky

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji hospodářsky problémových regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: bude upřesněno

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: bude upřesněno

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: bude upřesněno

územní dimenze

Území celé České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Bonifikovány budou projekty realizované v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením Výzvy).

Podporované aktivity

Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

Způsobilé výdaje

  • Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení a provozních souborů, hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software (lze zahrnout i výdaje na dodávky související s instalací technologií a budování sítí, kromě výdajů mající charakter stavebních prací, v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware).

Typickým příkladem jsou: CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, profilovací linka včetně montáže, technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně, nářadí, stříkací pistole, 3D měřící stroj, servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely apod., regálové systémy.

  • Dlouhodobý nehmotný majetek -   náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Typickým příkladem jsou: software k nově pořizovaným PC, MS Office, PDF Creator apod., CAD/CAM systémy, další specifický software nutný pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM apod., licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how.

Specifika a omezení

Nejzazším termínem pro ukončení projektu bude upřesněn ve Výzvě.

Žadatel o dotaci je povinen zachovat projekt po dobu nejméně tří let. V tomto období se předmět dotace nesmí prodat, pronajmout či použít k jiným účelům, než bylo plánováno v projektu.

Žadatel musí mít u svého IČ zapsanou provozovnu v RŽP (nejpozději k předložení žádosti o platbu).

Žadatel musí nejdéle ke dni podání žádosti o podporu disponovat Rozhodnutím o registraci k daňové povinnosti na příslušném FÚ.

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

Definice žadatele

  • Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku (do 49 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Ostatní.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 450 tis. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 1,5 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 45 %.

Celková alokace bude upřesněno