logo 201 consulting logo

TREND

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR).

Cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Program je primárně zaměřen na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. V souladu s dále popsaným zaměřením budou podporovány především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. 

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 10. 3. 2021

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 11. 3. 2021

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 28. 4. 2021

Podporované aktivity

Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Podpořeny budou projekty s následujícím zaměřením:

 • výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie),
 • digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence),
 • kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita).

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu).
 • Náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru).
 • Další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu).

Očekávané výsledky projektu

V Programu mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho hlavního výsledku VaV z následujících druhů aplikovaných výsledků podle Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 • F - užitný nebo průmyslový vzor,
 • G - prototyp, funkční vzorek,
 • R - software,
 • Z - poloprovoz, ověřená technologie.

Mezi hlavními aplikovanými výsledky podpořených projektů budou dále sledovány následující výsledky, které vzhledem ke své specifičnosti nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku daného projektu a budou akceptovány jen v kombinaci s (alespoň) jedním z výše uvedených výsledků:

 • P - patent,
 • N – metodika (tj. NmetS, NmetC, NmetA).

Specifika a omezení

Projekt může být realizován ve všech regionech ČR včetně regionu hl. m. Prahy.

Doložení dvouleté ekonomické (účetní) historie uchazeče nebude vyžadováno.

Může podat maximálně 1 návrh projektu.

Výzkumná organizace pouze jako další účastník (v konsorciu musí být min. 1 VO s podílem nákladů min. 10 % na celkových nákladech projektu).

Definice žadatele

Hlavním uchazečem může být pouze subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či na kupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.

Příjemcem podpory může být podnik, který řeší projekt ve spolupráci s VO (musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum).

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 15 mil. Kč.

Maximální intenzita podpory na projekt 80 % ze způsobilých výdajů.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků a podle zaměření projektu:

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 %
Experimentální vývoj 45 % 35 % 25 %

nebo, případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia:

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum 80 % 75 % 65 %
Experimentální vývoj 60 % 50 % 40 %

 

Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

Alokace výzvy: 180 mil. Kč