logo 201 consulting logo

Udržitelná doprava (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Cíl programu

Zajištění udržitelného městského rozvoje, a to zejména prostřednictvím investic do terminálů a parkovacích systémů, nízkoemisních a bezemisních vozidel, telematiky pro veřejnou dopravu, cyklodopravy a bezpečnosti dopravy.

TERMÍNY

Datum vyhlášení: 1. 9. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 8. 9. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

Nejzazší termín ukončení realizace projektu je 30. 6. 2023

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Terminály a parkovací systémy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B +R nebo P+G.
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)
 • Projektová dokumentace.
 • Výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě.
 • Povinná publicita.

Telematika pro veřejnou dopravu

 • Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy.
 • Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.
 • Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech včetně dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky.
 • Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
 • Zavedení elektronických jízdenek.
 • Projektová dokumentace.
 • Zabezpečení výstavby.
 • Studie proveditelnosti.
 • Organizace výběrových řízení.
 • Povinná publicita.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

 • Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6
 • Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík
 • Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících  

Bezpečnost dopravy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu.
 • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
 • Výsadba doprovodné zeleně.
 • Projektová dokumentace.
 • Výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě.
 • Povinná publicita.

Cyklodoprava 

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací.
 • Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
 • Realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně).
 • Projektová dokumentace.
 • Výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu.
 • Inženýrská činnost ve výstavbě.
 • Povinná publicita.

DEFINICE ŽADATELE

 • Kraje, obce, města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí

ÚZEMÍ

Projekt může být realizován v rámci integrovaných projektů IPRÚ na území Liberecko–Jablonecké aglomerace, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Jihlavy a Zlína, v rámci integrovaných projektů ITI na území Brněnska, Plzeňské metropolitní oblasti, Hradecko-pardubické aglomerace, Statutárního města Olomouc, Ostravské metropolitní oblasti, Pražské metropolitní oblasti a Ústecko-Chomutovské aglomerace.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Míra podpory celkových způsobilých výdajů až 85 %.

Alokace 5,9 mld. Kč.