logo 201 consulting logo

Urbact III

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Program je určený pro města na posílení kvality strategického řízení, výměny zkušeností mezi evropskými městy a uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. 

Programovým územím je 28 států Evropské unie, Norsko a Švýcarsko. 

Celková alokace programu je přes 96 mil. EUR. Výše dotace je 70 % způsobilých výdajů pro Prahu a 85 % pro zbytek ČR. 

Konkrétní cíle programu jsou tvorba mezinárodních sítí k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií (šíření úspěšných postupů z praxe), rozvíjení schopností aktérů implementovat politiky a strategie měst, které vedou k zapojení veřejnosti a využití vědomostí v praxi při vytváření a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst a jejich další šíření. 

Integrované městské strategie zahrnují ekonomická, inkluzivní, ekologická i politická témata. 

Příklady podporovaných aktivit

 • Semináře na podporu kapacit pro udržitelný vývoj ve městech 
 • Aktivity podporující předávání zkušeností v oblastech používání vhodných nástrojů, instrumentů a metod podporujících integrační a participační přístup k udržitelnému rozvoji
 • Mezinárodní výměnné semináře, studijní výměny
 • Vytváření integrovaných městských strategií
 • Zahrnutí partnerů z venkova k posílení partnerství město-venkov
 • Používání monitorovacích nástrojů 
 • Komunikace týkající se síťových aktivit a výsledků 
 • Expertízy na podporu partnerských měst při implementaci integrovaných městských strategií 
 • Transfery „dobré praxe“ mezi městy 
 • Tematické publikace jako newslettery, případové studie
 • Konference, workshopy

Hlavní příjemci

Hlavními příjemci programu jsou tvůrci politik a rozhodnutí, zaměstnanci měst, zástupci lokálních agentur, nestátní neziskové organizace, rezidenti či koncoví uživatelé zapojeni do lokálních partnerství za účelem vývoje či implementace integračních aktivit, města, univerzity a výzkumná centra, regionální autority.