logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Úspory energie v SZT

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Zahájení příjmu Žádostí o podporu bude realizováno do 5 pracovních dní po oficiálním doručení informace Evropské komise o schválení revize OPPIK, která ruší omezení podílu alokace pro velké podniky v SC 3.5.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 11. 6. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 11. 6. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 4. 4. 2019

Podporované aktivity

 • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, resp. rozvodných tepelných zařízení.
 • Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

V rámci tohoto programu budou podporovány následující typové příklady či jejich kombinace:

 • Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
 • Rrekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
 • Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
 • Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie.
 • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup, rekonstrukce nebo výstavba nemovitostí, nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – nákup software a sítí.
 • Energetický posudek.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

V rámci projektu lze uplatnit pouze jednu soustavu účinného dálkového vytápění a chlazení.

V rámci této Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 Žádostí o podporu.

Podpora bude přednostně distribuována do rozvojových a stabilizovaných území, doplňkově pak do periferních oblastí.

Definice žadatele

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • V případě, kdy žadatel není vlastníkem licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie, předloží žadatel licenci na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licenci na rozvod tepelné energie podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb. nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu
 • Typy podporovaných subjektů: Podnikatelské subjekty, včetně těch, které jsou až ze 100 % vlastněny státem.

Podporované odvětví

Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 0,5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 500 mil. Kč

Avšak současně maximálně do výše 20 mil. EUR

V případě opatření týkající se energeticky účinného dálkové vytápění a chlazení včetně instalace plynových KVET platí:

50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 45 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 40 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Maximální výše dotace na ekologické studie ve výši 350 tis. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

50 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky, 45 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky a 40 % ze způsobilých výdajů pro velké podniky.

Podmínkou získání finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru podle tohoto programu podpory.

Alokace výzvy 1 mld. Kč.