logo 201 consulting logo

Uvádění produktů na trhu

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

A.     Podpora aktivit spojených se zakládáním organizace producentů. Příprava strategie a realizace regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury.

B.     Zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní. Prezentace produktů a odvětví akvakultury na veletrzích a výstavách.

Způsobilé výdaje

 • Vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013.
 • Vedení regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o produktech akvakultury.
 • Pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích nebo výstavách a vydávání odborných publikací.

Specifika a omezení

Operace prováděné dle čl. 68 odst. 1 písm. g) nařízení č. 508/2014 nejsou zaměřeny na obchodní značky.

Definice žadatele

Cíl A:

 • Jeden ze zakládajících členů, nově vznikající organizace producentů, sdružení organizace producentů
 • Podnik akvakultury, který je součástí seskupení, jež požádá o uznání organizace producentů v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013.

Cíl B:

 • Podniky akvakultury
 • Vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství
 • Výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství
 • Rybářské sdružení
 • Hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 75 % v případě vytváření organizace producentů, sdružení organizace producentů, 100 % v případě veřejnoprávních subjektů, 50 % v případě ostatních žadatelů, 30 % v případě velkých podniků, které nejsou veřejnoprávními subjekty.

Cíl A:

 • Minimální výše investice ve výši 5 tis. Kč.
 • Maximální výše investice ve výši 1 mil. Kč.

Cíl B:

 • Minimální výše investice ve výši 10 tis. Kč.
 • Maximální výše investice ve výši 4 999 999 Kč.