logo 201 consulting logo

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY 

Předpokládané datum vyhlášení: 6. 3. 2017

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 3. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 12. 2018

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Hlavní aktivity:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek, s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu.
  • doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné osvětlení, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace.

Vedlejší aktivity:

  • realizace vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě a vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu.

DEFINICE ŽADATELE

  • Kraje; 
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

ÚZEMÍ 

Území celé ČR mimo hlavního města Prahy. Prioritní regionální silniční síť. 

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory: 85 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 5 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – není stanovena.

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.