logo 201 consulting logo

Využívání inovačního potenciálu

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na vybrané faktory podporující inteligentní rozvoj regionu, podporu malých a středních podniků a jejich růst konkurenceschopnosti, zlepšení jejich přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje a efektivnímu propojení podnikatelské sféry s výzkumnou sférou.  

Podporované aktivity

 • Tvorba, zavádění a ověřování nových a inovovaných společných vzdělávacích programů pro základní, střední a vysoké školy s důrazem na získávání klíčových kompetencí požadovaných praxí
 • Systematická spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a úřady práce
 • Podpora výměny odborných poznatků a zkušeností, realizace výměnných pobytů pro pedagogický personál, žáky a studenty 
 • Zvýšení atraktivnosti technických oborů a škol 
 • Investice do zkvalitnění vzdělávací struktury infrastruktury realizované jen jako doplňkové aktivity s důrazem na zavádění inovativních technologií, nových prvků výuky, zvýšení podílu praktické přípravy aj.
 • Tvorba společných programů celoživotního vzdělávání pro dospělou populaci
 • Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercializaci subjekty působícími v pohraničním regionu 
 • Nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb podnikatelského sektoru a včasnou orientaci výzkumných a vývojových aktivit na perspektivě odvětví a oblasti
 • Příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích inteligentní specializace a regionálních inovačních strategií 
 • Optimalizace a spolupráce při využívání existující infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu 
 • Příprava a zavádění inovativních forem podpory MSP v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje, hlavně inovační poukázky pro malé a střední podniky

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou školy a vzdělávací instituce, komory a zájmová sdružení právnických osob, NNO, stát a jeho složky, ÚZC a jeho složky, podnikatelské subjekty.