logo 201 consulting logo

VÝZVA PRO MAS NA PODPORU STRATEGIÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 29. 4. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2020

Podporované aktivity

1.  Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování

 • Sociální služby
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

2.  Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

 • Komunitní sociální práce
 • Komunitní centra

3.  Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

 • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
 • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
 • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
 • Podpora prostupného zaměstnávání

4.  Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 • Integrační sociální podnik
 • Environmentální sociální podnik

5.  Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
 • Příměstské tábory
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 • Dětské skupiny
 • Vzdělávání pečujících osob

Definice žadatele

 • MAS

 • poskytovatelé sociálních služeb
 • NNO
 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi
 • Obchodní korporace
 • Družstva
 • OSVČ
 • Sociální podniky
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Školy a školská zařízení
 • Poskytovatelé služeb
 • Sociální partneři
 • Profesní a podnikatelská sdružení

území

Území MAS. 

Výše dotace a investice

Procentuální míra podpory – rozpad zdrojů financování viz Příloha č. 1 Výzvy.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 400 tis. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 10 mil. Kč (pro projekty realizované v režimu podpory de minimis – 6 mil. Kč.)