logo 201 consulting logo

VÝZVA PRO SYSTÉMOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ MPSV – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 27. 8. 2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 6. 2018

Podporované aktivity

  • Zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování;
  • Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech;
  • Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku;
  • Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů.

Definice žadatele

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí

území

Území ČR včetně hl. m. Prahy. 

Výše dotace a investice

Procentuální míra podpory – 77,56 % EU, 22,44 % státní rozpočet.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 5 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – není stanovena.