logo

Vzdělávací akce

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci programu bude podporována realizace vzdělávacích akcí za účelem odborného vzdělávání a zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 9. 10. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2018

Způsobilé výdaje

 • Mzda (např. mzda lektorů, mzdové náklady vzdělávacího subjektu v přímé souvislosti s realizací vzdělávací akce).
 • Cestovní výdaje.
 • Výukové materiály a pomůcky.
 • Občerstvení účastníků.
 • Propagace vzdělávací akce.
 • Nákup služeb pro zajištění vzdělávací akce.
 • Nákup kancelářských potřeb.
 • Technické zabezpečení (např. pronájem sálu či učebny, pronájem informační techniky a technologií).
 • Výdaje spojené s pořádáním vzdělávací akce, resp. exkurze.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na celém území ČR.

V případě, že je konečným beneficientem podpory nezemědělský, nepotravinářský nebo nelesní MSP, lze projekt realizovat na území ČR vyjma měst Praha, Brno, Liberec, Ostrava, Plzeň.

Vzdělávací projekt může být složen z více vzdělávacích akcí, které se však musí uskutečnit v průběhu 24 měsíců.

Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Minimální počet účastníků jedné vzdělávací akce je 5.

DEFINICE ŽADATELE

 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akci.
 • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec a jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.
 • Subjekt musí být akreditovaný k pořádání vzdělávacích akcí Ministerstvem zemědělství.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 50 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 1 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 85 % způsobilých výdajů.