logo 201 consulting logo

Vzdělávací akce

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Cílem programu je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci programu bude podporována realizace vzdělávacích akcí za účelem odborného vzdělávání a zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 7. 4. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 28. 4. 2020

Způsobilé výdaje

 • Mzda (např. mzda lektorů, mzdové náklady vzdělávacího subjektu v přímé souvislosti s realizací vzdělávací akce).
 • Cestovní výdaje.
 • Výukové materiály a pomůcky.
 • Občerstvení účastníků.
 • Propagace vzdělávací akce.
 • Nákup služeb pro zajištění vzdělávací akce.
 • Nákup kancelářských potřeb.
 • Technické zabezpečení (např. pronájem sálu či učebny, pronájem informační techniky a technologií).
 • Výdaje spojené s pořádáním vzdělávací akce, resp. exkurze.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

V případě, že lektorská činnost byla zajišťována jiným lektorem, než který byl vzdělávacím subjektem uveden v seznamu lektorů v rámci žádosti o akreditaci/žádosti o doplnění do seznamu lektorů akreditovaného vzdělávacího subjektu před podáním Žádosti o dotaci, je nutné nově doložit potvrzení MZe (Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání), že lektor splňuje požadavky (viz podmínky aktuální Výzvy k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Projekt lze realizovat na celém území ČR.

Vzdělávací projekt může být složen z více vzdělávacích akcí, které se však musí uskutečnit v průběhu 24 měsíců.

Projekt se nevztahuje na akce, které tvoří součást běžných programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.

Minimální počet účastníků jedné vzdělávací akce je 5, maximální 20.

DEFINICE ŽADATELE

 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací akci.
 • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastník zemědělské a lesní půdy nebo osoba hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanec a jiné osoby pracující pro hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.
 • Subjekt musí být akreditovaný k pořádání vzdělávacích akcí Ministerstvem zemědělství.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 50 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 1 mil. Kč.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 85 % způsobilých výdajů.

Alokace: 40 mil. Kč