logo 201 consulting logo

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa podporuje investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí. Dále se zaměřuje na řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků a zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví a ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a půdy a podporu ekosystémových služeb.

Podporované aktivity

 • Revitalizace vodních toků s cílem zlepšení průtočnosti a ochrana toku před bodovým znečištěním a přenosem znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
 • Zajištění výzkumu a monitoring kvality přeshraničních vod, společná péče o vodní zdroje v pohraničí
 • Rekonstrukce, revitalizace a zachování nemovitých a movitých kulturních a uměleckých památek a objektů s přeshraničním významem
 • Investice do kulturních zdrojů, technických památek a starého industriálního dědictví
 • Investiční opatření do výstavby, modernizace či rozšiřování vybrané turistické infrastruktury, která umožní zpřístupnění či přiblížení přírodního a kulturního dědictví obyvatelům a návštěvníkům, tj. turistické cesty, informační centra, rozhledny
 • Zlepšování přístupnosti pro ZTP
 • Výstavba či zkapacitnění parkovišť u významných turistických destinací za podmínky nedostatečnosti stávající parkovací kapacity
 • Realizace společných marketingových koncepcí, internetových prezentací, webových a mobilních aplikací včetně vícejazyčných informačních materiálů
 • Realizace rozvojových koncepcí ve vztahu k formám trvale udržitelného cestovního ruchu (př. agroturistika)
 • Realizace společných marketingových akcí, workshopů a informačních seminářů 
 • Opatření zachovávající a podporující druhovou rozmanitost, původní biotopy a boj pro neofytům
 • Plánování, management a provádění opatření v oblasti ochrany klimatu, kvality ovzduší a ochrany lesa, studie proveditelnosti, výzkumné a modelové záměry

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), hospodářské a profesní svazy.