logo

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Výdaje do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. V průběhu procesu zahájení činnosti žadatel realizuje úkony spojené s procesem zahájení činnosti, jako je např. Absolvování odborných školení, nákup či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich zaevidování v příslušných registrech či zajištění dalších hmotných komponent nutných pro zemědělskou činnost. V rámci programu bude podpora zaměřena na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, která lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 3. 4. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 23. 4. 2018

Způsobilé výdaje

Obsahem podnikatelského plánu mohou být:

 • Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní).
 • Zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále protikroupových
 • systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech a vinicích.
 • Speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu.
 • Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden).
 • Nákup zemědělských nemovitostí.
 • Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní).
 • Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku.
 • Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu na 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.

Žadatel splní definici aktivního zemědělce.

Mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci.

Minimální a maximální velikost podniku, ve kterém mladý zemědělec začíná působit jako vedoucí podniku, pro vstup do opatření je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce.

Žadatel tedy již k zaregistrování Žádosti o dotaci musí disponovat určitou výměrou zemědělské půdy nebo určitým počtem hospodářských zvířat.

Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie.

Předmět podnikatelského plánu nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb.

DEFINICE ŽADATELE

 • Mladý začínající zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let.
 • Žadatel zahajuje činnost poprvé - není déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci před podání Žádosti o dotaci nevykonávala déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci a nebyla evidována jako samostatně hospodařící rolník.
 • Velikost subjektu: mikro (do 10 zaměstnanců) nebo malý podnik (do 49 zaměstnanců).

VÝŠE DOTACE

Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu a činí 45 tis. EUR.

Dotace bude vyplácena ve třech splátkách s tím, že výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského plánu a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení třetí splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.