logo 201 consulting logo

Zavádění preventivních opatření v lesích

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Program má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci tohoto programu jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizaci strží. Program je zacílen na PUPFL (pozemky určené k plnění funkcí lesa) na území celé ČR (mimo Prahu) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Způsobilé výdaje

  • Výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin.
  • Hrazení a stabilizace strží.
  • Preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů.
  • Protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh.
  • Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost do výše 20 % způsobilých výdajů.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL, na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy.

U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.

Nesmí se jednat o výdaje realizované v rámci opatření hrazení bystřin prováděných z rozhodnutí orgánů státní správy lesů.

Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP.

DEFINICE ŽADATELE

  • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.
  • Určený odborný správce lesa nebo vodního toku.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 100 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 5 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 70 mil. Kč za období 2014–2020.

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.