logo 201 consulting logo

Životní prostředí a zdroje

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a půdy a podporu ekosystémových služeb a na podporu inovačních technologií, které cílí na zlepšení ochrany životního prostředí a účinnosti zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, nebo snížení znečištění ovzduší.

Podporované aktivity

  • Systémová opatření společné povahy v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního/přírodního dědictví
  • Rekonstrukce, obnova a propagace kulturních/přírodních zajímavostí a památek
  • Ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu 
  • Podpora využívání potenciálu kulturního/přírodního dědictví prostřednictvím investic do udržitelné veřejné turistické infrastruktury a informačních zařízení
  • Rekonstrukce, modernizace a zlepšování dopravní infrastruktury a řízení dopravních toků v kontextu turistických lokalit a s ohledem na potřebu zlepšit dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví
  • Investice do Zelené infrastruktury (přispívající k prevenci povodní, adaptaci na klimatické změny, lepší migraci druhů ve společném regionu)
  • Koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy NATURA 2000
  • Příprava a implementace společných přeshraničních mechanismů – např. výzkumů, studií, strategií, plánů apod. 
  • Implementace společných pilotních projektů pro testování a zavádění inovativních technologií a postupů ke zlepšování ochrany životního prostředí (výzkum, studie, strategie)
  • Implementace zaměřené na energetickou účinnost vč. implementace nízkoenergetických řešení

Definice žadatele

Žadatelé mohou být veřejné instituce pro výzkum a vývoj, vysoké školy, orgány veřejné správy, neziskové organizace zapojené do ochrany, správy a podpory životního prostředí, komory a sdružení.