logo 201 consulting logo

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 29. 9. 2015

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2018

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animace MAS.

DEFINICE ŽADATELE

Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů.

ÚZEMÍ

Venkovské oblasti tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Území MAS nemá méně než 10 000 obyvatel a více než 100 000 obyvatel. 

Animace, vzdělávání, výměny zkušeností z praxe zaměstnanců a povinných členů orgánu MAS, ostatních subjektů z území MAS probíhá na území České republiky.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Míra podpory celkových způsobilých výdajů – 95 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 

Maximální výše dotace na jednu MAS nepřekročí 25 % celkových způsobilých výdajů vzniklých v rámci strategie CLLD, a zároveň nepřekročí hranici 25,5 mil Kč. na MAS za programové období 2014 -2020. 

Maximální výše na osobní výdaje: 

  • hrubá mzda vedoucího zaměstnance strategie CLLD včetně odměn při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně, 42 000 Kč/měsíc;
  • hrubá mzda ostatního zaměstnance včetně odměn při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně, 33 000 Kč/měsíc;
  • odměna z výkonu funkce člena povinného orgánu MAS a její organizace pro účely dotací operačních programů a Programu rozvoje venkova 200 Kč/hodinu;
  • hrubá mzda zaměstnance na DPP (max. 300 hodin v kalendářním roce) 120 Kč/hodinu;
  • hrubá mzda zaměstnance na DPČ (max. 20 hodin za týden) 160Kč/hodinu.