logo 201 consulting logo

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.

Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování, investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 14. 7. 2020

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 4. 8. 2020

Záměry

Program se dělí na tři záměry. V rámci operace může žadatel předložit na jeden záměr jednu Žádost o dotaci.

 • A) Zemědělské podniky MSP
 • B) Zpracovatelské podniky MSP + zemědělské podniky velké
 • D) Zpracovatelské podniky velké

Způsobilé výdaje

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční sklady).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování (vyjma odpadních vod)
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.
 • Investice související s uváděním vlastních výrobků na trh (včetně marketingu): výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.
 • Investice do zařízení na čistění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na celém území ČR kromě hlavního města Prahy.

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč.

Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.

Projekt se netýká výroby a zpracování medu, rybolovu a jeho produktů a akvakultury.

Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků.

DEFINICE ŽADATELE

 • Velikost subjektu: mikro podnik (do 10 zaměstnanců), malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil více než 30 %.
 • Výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu, který je velkým podnikem.
 • Výrobce krmiv, který je velkým podnikem.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 100 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 30 mil. Kč (pro záměr D) 75 mil. Kč).

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši 50 %.