logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

CÍL PROGRAMU

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.

Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování, investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Časový harmonogram

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 8. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 29. 10. 2019

Záměry

Program se dělí na tři záměry. V rámci operace může žadatel předložit na jeden záměr jednu Žádost o dotaci. Žadatel může současně předložit Žádost o dotaci v záměru b) a v záměru c).

 • A) Zemědělské podniky.
 • B) Zpracovatelské podniky.
 • C) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.

Způsobilé výdaje

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele (administrativní a správní budovy, intervenční sklady).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování (vyjma odpadních vod)
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů.
 • Investice související s uváděním vlastních výrobků na trh (včetně marketingu): výstavba a rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, reklamní tabule apod.
 • Investice do zařízení na čistění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu.

SPECIFIKA A OMEZENÍ

Projekt lze realizovat na celém území ČR kromě hlavního města Prahy.

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč.

Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.

Projekt se netýká výroby a zpracování medu, rybolovu a jeho produktů a akvakultury.

Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků.

DEFINICE ŽADATELE

 • Velikost subjektu: mikro podnik (do 10 zaměstnanců), malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců).
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období činil více než 30 %.
 • Výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu.
 • Výrobce krmiv.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše investice ve výši 100 tis. Kč.

Maximální výše investice ve výši 30 mil. Kč.

Pro záměr A) a B) 40 % způsobilých výdajů bez omezení velikosti podniku.

Pro záměr C) 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky, 40 % způsobilých výdajů pro mikro a malé podniky.