logo 201 consulting logo

Neziskové organizace

Nestátní neziskové organizace tj. spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti i církve a církevní organizace mohou čerpat dotace zejména z Operačního programu Zaměstnanost a z Integrovaného regionálního operačního programu. Oba programy se vzájemně doplňují a lze tak čerpat na investiční i neinvestiční aktivity. Zejména podporované jsou služby podporující zvyšování zaměstnanosti, rovný přístup v zaměstnávání mužů a žen, modernizace poskytování sociálních služeb a boj proti sociálnímu vyloučení.

Zaměstnanost

Cílem operačního programu je podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesního vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Integrovaný regionální OP

Cílem operačního programu je podpora konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy aj. Hlavními oblastmi podpory v rámci programu jsou silnice II. třídy, silnice III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí a knihoven, e-government a územní plánování měst a obcí.

NÁRODNÍ PROGRAMY

Cílem národních dotačních programů je poskytnout obcím a městům možnost podpory projektů a záměrů ze státního rozpočtu, a to zejména na vytvoření konkurenceschopných regionů, využití a maximalizaci jejich rozvojového potenciálu, vyrovnání regionální disparity a přispění na potřebné projekty, které by bez veřejných dotací byly jen stěží proveditelné.

Mezinárodní spolupráce

Podpora nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolupráce DANUBE. Podpora meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, spolupráce INTERACT III a URBACT III.