logo 201 consulting logo

Podnikatelé

Z evropských strukturálních a investičních fondů mohou čerpat obchodní společnosti i podnikající fyzické osoby. Pro podnikatele jsou připraveny prostředky na nákup nových technologií, rozvoj výzkumu, zvýšení kvalifikace zaměstnanců, nové podnikatelské aktivity, prostředky na ochranu životního prostředí, zvýšení energetických úspor a na podporu mezinárodní spolupráce.

Podnikání a inovace

Cílem operačního programu je podpora nákupu nových moderních technologií, rozvoj výzkumu a vývoje, zvýšení inovační výkonnosti podniků, efektivnější nakládání s energiemi, podpora rekonstrukcí nemovitostí a rozvoje lidských zdrojů.

Životní prostředí

Cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky. Podpora je zaměřena na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, zlepšování nakládání s odpady, ochranu a péči o přírodu a krajinu a také na vytváření energetických úspor.

Zaměstnanost

Cílem operačního programu je podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesního vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Integrovaný regionální OP

Cílem operačního programu je podpora konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy aj. Hlavními oblastmi podpory v rámci programu jsou silnice II. třídy, silnice III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí a knihoven, e-government a územní plánování měst a obcí.

Investiční pobídky

Cílem operačního programu jsou výhody poskytované vládou zahraničním i domácím investorům za účelem získání zahraničních investice do ČR. Investoři, kteří umístí svoji investici na území České republiky, mohou získat podporu ve formě investičních pobídek.

Mezinárodní spolupráce

Podpora nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolupráce DANUBE. Podpora meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, spolupráce INTERACT III a URBACT III.

Rozvoj venkova pro podnikatele

Cílem operačního programu je podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím agroenviromentálních opatření. Podporovány jsou investice pro konkurenceschopnost a inovace nejen zemědělských podniků, podpora vlastníků a správců lesů a fyzických a právnických osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví s cílem vytvářet tak nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.