logo 201 consulting logo

Vzdělávání, zaměstnanost

Pro potřeby zvyšování kvalifikace a zvyšování zaměstnanosti lze čerpat z programů uvedených níže. Podpora je určena jak pro vzdělávací instituce, tak pro zaměstnavatele, kteří chtějí zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců. V rámci programů lze získat podporu jak na investiční tak neinvestiční aktivity.

Podnikání a inovace

Cílem operačního programu je podpora nákupu nových moderních technologií, rozvoj výzkumu a vývoje, zvýšení inovační výkonnosti podniků, efektivnější nakládání s energiemi, podpora rekonstrukcí nemovitostí a rozvoje lidských zdrojů.

Rozvoj venkova

Cílem operačního programu je podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím agroenviromentálních opatření. Podporovány jsou investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura, diverzifikace ekonomických aktivit na venkově s cílem vytvářet tak nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

Zaměstnanost

Cílem operačního programu je podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, profesního vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Integrovaný regionální OP

Cílem operačního programu je podpora konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy aj. Hlavními oblastmi podpory v rámci programu jsou silnice II. třídy, silnice III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí a knihoven, e-government a územní plánování měst a obcí.

Mezinárodní spolupráce

Podpora nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolupráce DANUBE. Podpora meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, spolupráce INTERACT III a URBACT III.