logo 201 consulting logo

Zemědělci / rybáři

Pro osoby podnikající v zemědělství, vedené v zemědělské evidenci, je připraven Program rozvoje venkova. V rámci programu lze získat dotaci na nové technologie, investice do budov, rozšiřování podnikatelské činnosti, zlepšení podmínek chovu zvířat, pěstování plodin aj. Z programu mohou vedle zemědělských podnikatelů čerpat i mladí lidé, kteří plánují začít podnikat v zemědělství, a podnikatelé, kteří zpracovávají potraviny či krmiva. Pro rybáře je připraven speciální Operační program Rybářství, který podporuje inovace rybářských subjektů, investice do akvakultury, podporu nových chovatelů, investice do zpracování produktů a další.

Životní prostředí

Cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky. Podpora je zaměřena na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, zlepšování nakládání s odpady, ochranu a péči o přírodu a krajinu a také na vytváření energetických úspor.

Rozvoj venkova

Cílem operačního programu je podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím agroenviromentálních opatření. Podporovány jsou investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura, diverzifikace ekonomických aktivit na venkově s cílem vytvářet tak nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.

Rybářství

Cílem operačního programu je podpora a rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury. Podpora investic do recirkulačních zařízení, do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, do transferu vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace).