logo 201 consulting logo

Doprava

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Operační program Doprava je zaměřen na urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR. Jeho hlavním zaměřením je zlepšení dopravní infrastruktury. V rámci tohoto programu budou podporovány aktivity ve specifických oblastech (silniční, železniční, letecká a vodní) navázané na příslušné strategie a dále dokončení napojování dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu.  

Řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy, které tuto roli vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU (O430). OP Doprava je z hlediska objemu finančních prostředků největším operačním programem v České republice – připadá na něj cca 4,7 mld. EUR.

Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. 

V rámci tohoto tematického cíle jde zejména o:

  • dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T
  • zlepšení po stránce kvality a funkčnosti
  • odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře
  • podporu udržitelné mobility s důrazem na města

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Cílem této prioritní osy je podpora rozvoje železniční, vodní, městské, příměstské a multimodální dopravy. Tedy investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), infrastruktury drážních systémů městské a příměstské dopravy, dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. V rámci této prioritní osy je také podporována obnova vozidlového parku.

Cílovým územím je celá Česká republika.

Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Cílem této prioritní osy je podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T a rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. Tedy investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic na síti TEN-T, zavádění ITS na silnicích a v městském silničním provozu, a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti.

Cílovým územím je celá Česká republika.

Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů. Tedy investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T.

Cílovým územím je celá ČR, mimo hl. m. Prahy.