logo 201 consulting logo

Integrovaný regionální OP

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Operační program byl schválen Evropskou komisí 4. června 2015. Od července 2015 jsou v rámci programu vyhlašovány výzvy k podávání projektů. Celková alokace programu je přibližně 144 mld. korun. 

IROP je široce zaměřený program, který cílí na podporu konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy aj. Hlavními oblastmi podpory v rámci programu jsou silnice II. třídy, silnice III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí a knihoven, e-government a územní plánování měst a obcí. 

Podpora směřuje do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. IROP využívá integrované nástroje ke koncentrování prostředků EU ve specifických typech území. Jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Strategický rámec IROP je rozdělen do 5 základních prioritních os.

Konkurenceschopné a bezpečné regiony

Prioritní osa je zaměřena na zlepšení infrastruktury v přímé vazbě na posílení konkurenceschopnosti, dostupnosti a bezpečnosti regionů ČR. Podpořeny budou aktivity zacíleny na zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: kraje a organizace jimi zakládané a zřizované, obce a organizace jimi zakládané a zřizované, dobrovolné svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, složky integrovaného záchranného systému. 

Podpora bude přidělována projektům na území celé České republiky mimo území hlavního města Prahy.

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa je zaměřena na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Podpořeny budou cíle jako zvýšení kvality a dostupnosti služeb, vznik nových aktivit v oblasti sociálního podnikání, rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví, zvýšení dostupnosti vzdělávání a snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: obce a organizace jimi zařizované či zakládané, kraje a organizace jimi zřizované nebo zakládané, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované nebo zakládané, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, OSVČ, malé a střední podniky, vlastníci bytových domů. 

Podpora bude přidělována projektům na celém území České republiky mimo území hlavního města Prahy.

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Prioritní osa je zaměřena na zajištění dobré správy území a zefektivnění činností institucí veřejné správy. Podporované aktivity jsou zacíleny na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT a podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: vlastníci památek, organizační složky státu, obce, kraje, státní podniky 

Podpora je poskytována projektům na území celé České republiky mimo území hlavního města Prahy a ve výzvách eGovernment včetně hlavního města Prahy.

Komunitně vedený místní rozvoj

Prioritní osa se zaměřuje na zapojení komunit na úrovni místních akčních skupin do rozhodování o výběru projektů. MAS je odpovědná za soulad podpořených projektů v regionu své působnosti s cíli stanovenými ve své strategii. Podporovány budou projekty, které naplňují cíle SCLLD a jsou vybrané příslušnou MAS.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

Podpora bude přidělována do venkovských oblastí se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje.