logo 201 consulting logo

Komunitně vedený místní rozvoj

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zapojení komunit na úrovni místních akčních skupin do rozhodování o výběru projektů. MAS je odpovědná za soulad podpořených projektů v regionu své působnosti s cíli stanovenými ve své strategii. Podporovány budou projekty, které naplňují cíle SCLLD a jsou vybrané příslušnou MAS.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

Podpora bude přidělována do venkovských oblastí se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Sociální podnikání (CLLD)

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. více zde >>