logo

Komunitně vedený místní rozvoj

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zapojení komunit na úrovni místních akčních skupin do rozhodování o výběru projektů. MAS je odpovědná za soulad podpořených projektů v regionu své působnosti s cíli stanovenými ve své strategii. Podporovány budou projekty, které naplňují cíle SCLLD a jsou vybrané příslušnou MAS.

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

Podpora bude přidělována do venkovských oblastí se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Sociální podnikání (CLLD)

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ. více zde >>