logo 201 consulting logo

Konkurenceschopné a bezpečné regiony

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Prioritní osa je zaměřena na zlepšení infrastruktury v přímé vazbě na posílení konkurenceschopnosti, dostupnosti a bezpečnosti regionů ČR. Podpořeny budou aktivity zacíleny na zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof. 

Oprávnění žadatelé v rámci prioritní osy jsou zejména: kraje a organizace jimi zakládané a zřizované, obce a organizace jimi zakládané a zřizované, dobrovolné svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, složky integrovaného záchranného systému. 

Podpora bude přidělována projektům na území celé České republiky mimo území hlavního města Prahy.