logo 201 consulting logo

Mezinárodní spolupráce

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Mezinárodní spolupráce zahrnuje 11 operační programů podporujících vytváření partnerství nad rámec státních hranic. Programy přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny na spolupráci přilehajících oblastí sousedských států České republiky. K získání podpory je potřeba mít partnera z druhé strany hranice daného státu. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce jsou zaměřeny na více států a jsou tematicky různorodé.

Každý z programů má na základě socioekonomické analýzy určeny hlavní prioritní osy, ve kterých se spolupráce odehrává. Podporu tak lze získat pro širokou škálu aktivit v různých oborech a oblastech. Silně podporováno je přeshraniční vzdělávání, výměna zkušeností, ochrana kulturního a přírodního dědictví, podpora zaměstnanosti a další. 

Výzvy se u většiny programů otevírají pro všechny prioritní osy najednou, nebo jsou projekty podávány kontinuálně po celé programové období. 

Příjemci podpory jsou relevantní aktéři dané oblasti, kteří vytvoří adekvátní partnerství pro daný projekt. Každý projekt si musí určit vedoucího partnera, který je zodpovědný řídícím a národním správním orgánům.

Interreg V-A Česká republika - Polsko

Česko-polský program přeshraniční spolupráce se týká 6 polských podregionů a 5 českých krajů: Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského. Řídícím orgánem je na české straně hranice Ministerstvo pro místní rozvoj a na polské straně hranice Ministerstvo regionálního rozvoje a infrastruktury. 

Tematické cíle programu jsou podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházením rizikům a řízení rizik; podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil; investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a celoživotního učení a posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tj. na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý z Polska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

 • Společná příprava (povinně)
 • Společná realizace (povinně)
 • Společný personál 
 • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je přes 226 mil. EUR. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. 

Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Cílem programu je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomoci ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Na české straně hranice do programového území patří Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, v Rakousku je to Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Wladviertel, Wienviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. 

Žadatelé nemusí mít v programovém území sídlo, ale účinek projektu v rámci vymezeného území musí být doložen.

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tj. na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý z Rakouska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

 • Společná příprava (povinně)
 • Společná realizace (povinně)
 • Společný personál 
 • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Podat projekt do programu lze kdykoli, je vypsána pouze jedna výzva pro celé období. 

Plánovaný rozpočet programu činí 97 mil. EUR s Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Slovensko-český program přeshraniční spolupráce se týká 3 slovenských samosprávných krajů: Žilinského, Trenčínského, Trnavského a 3 českých krajů: Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR a Národním orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tematické cíle programu jsou investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy, celoživotního vzdělávání; posilování výzkumu a technologického rozvoje a inovací; zachování a ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů a posilnění institucionálních kapacit orgánů veřejné správy. 

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tzn., že na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý ze SR). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

 • Společná příprava (povinně)
 • Společná realizace (povinně)
 • Společný personál 
 • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je přes 90 mil. EUR. Výše podpory je max. 85 % ze způsobilých výdajů. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Kvalitní životní prostředí. 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Česko-bavorský program přeshraniční spolupráce je vymezen zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Gragenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreauth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz a na české straně tvořen krajem Plzeňským, Karlovarským a Jihočeským. Řídícím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií a Národním orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Tematické cíle programu jsou posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací; zachování a ochrana životního prostředí a podporování efektivního využívání zdrojů; investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení a posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tzn., že na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý z Bavorska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

 • Společná příprava (povinně)
 • Společná realizace (povinně)
 • Společný personál 
 • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je 103,4 mil. EUR. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů. Podpora projektů může být do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Česko-saský program přeshraniční spolupráce je vymezen zemskými okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz a durynské okresy Greiz a Saale-Orla a na české straně Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem. Řídícím orgánem programu je Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství, na české straně je partnerem Ministerstvo pro místní rozvoj.   

Specifické cíle programu jsou zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti, zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod, udržení turistické atraktivity prostřednictvím zhodnocení přírodního a kulturního dědictví v udržitelné formě, prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti zachování a podpory biologické rozmanitosti, rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání, zlepšení zaměstnanosti mladých lidí a posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí.

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tzn., že na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý ze Saska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

 • Společná příprava (povinně)
 • Společná realizace (povinně)
 • Společný personál 
 • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je 186 mil. EUR. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. Podpora projektů může být do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Danube

Program zahrnuje Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Černou Horu, Českou republiku, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Řízením programu je pověřeno město Budapešť. Národním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekty musí splňovat následující kritéria:

Nadnárodní význam – projekty neřeší pouze region či zemi, ale snaží se o řešení s nadnárodním charakterem, uplatněním či dopadem.

Nadnárodní a vyrovnané partnerství – doporučené je partnerství 8 až 12 subjektů s účastí subjektů alespoň ze 3 zemí. Partnerství by mělo být vyvážené a smysluplné.

Odpovídající a měřitelné výsledky projektu – projekty musí dosáhnout konkrétních výsledků, které jsou viditelné, měřitelné, udržitelné a implementovatelné do praxe. 

Udržitelné výsledky a výstupy projektu - musí být udržitelné a vhodné pro implementaci do připravovaných plánů a strategií.

Efektivní a transparentní řízení projektu 

Reálný rozpočet projektu

Zapojení způsobilých projektových partnerů – jak zástupci veřejného sektoru, tak představitelé soukromého sektoru (určeno pro jednotlivé výzvy).

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Výše alokace je 262 mil. EUR. Nejvíce peněz je určeno pro prioritní osu environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region. Projekty financovány do výše 85 % způsobilých výdajů.

Espon 2020

ESPON (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je výzkumný program, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Interact III

Program se snaží o identifikaci, popsání a rozšíření přístupů vedoucích k správnému řízení programů Evropské územní spolupráce (EÚS). Cílem programu je usnadnit vzájemnou kooperaci členských států EÚS. Řídícím orgánem je Bratislavský samosprávný kraj. Národním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Interreg Central Europe

Navazuje na operační program Střední Evropa a zasahuje na území 9 států: Rakousko, Česká republika, Německo (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko, Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d´Aosta a Benátsko), Polsko, Slovenská republika, Slovinsko, Chorvatsko. 

Řízením programu je pověřeno město Vídeň, administrativní a technickou podporu pro program zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni. Národním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Projekty musí splňovat následující kritéria: 

Nadnárodní význam – projekty neřeší pouze region či zemi, ale snaží se o řešení s nadnárodním charakterem, uplatněním či dopadem.

Nadnárodní a vyrovnané partnerství – doporučené je partnerství 8 až 12 subjektů s účastí subjektů alespoň ze 3 zemí. Partnerství by mělo být vyvážené a smysluplné.

Odpovídající a měřitelné výsledky projektu – projekty musí dosáhnout konkrétních výsledků, které jsou viditelné, měřitelné, udržitelné a implementovatelné do praxe. 

Udržitelné výsledky a výstupy projektu - musí být udržitelné a vhodné pro implementaci do připravovaných plánů a strategií.

Efektivní a transparentní řízení projektu 

Reálný rozpočet projektu

Zapojení způsobilých projektových partnerů – jak zástupci veřejného sektoru, tak představitelé soukromého sektoru (určeno pro jednotlivé výzvy).

Výše alokace je 231,8 mil. EUR. Nejvíce prostředků je vyčleněno na Spolupráci v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě. Projekty financovány do výše 85 % způsobilých výdajů.

Interreg Europe

Operační program pokrývá celé území Evropské unie a navíc území Švýcarska a Norska. Zaměřuje se na projekty v oblasti výměny dobré praxe s cílem zlepšit regionální/kohezní politiky a tím přispívat k naplnění cílů Strategie Evropa 2020 v oblasti inteligentního, udržitelného a růstu podporujícího začlenění a to realizací dvou aktivit: 

 • Platformy – budou sloužit jako zdrojová střediska poznatků podporující průběžné osvojování celoevropských regionálních politik ve vybraných tematických oblastech především s ohledem na implementaci cílů programu Investice pro růst a zaměstnanost a případně cílů programu Evropská územní spolupráce 
 • Mezinárodní projekty – zaměřené na výměnu dobré praxe a přenos této praxe do ostatních operačních programů 

Řídícím orgánem je pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille. 

Výše alokace je 359 mil. EUR. Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75 % pro neziskové soukromé příjemce.  

Projekty předkládají návrhy spolupráce organizací z evropských regionů v délce trvání 3 až 5 let na řešení společné problematiky. Získané poznatky se pak akčním plánem převádějí do praxe a partneři monitorují pokrok při jejich implementaci.

Urbact III

Program je určený pro města na posílení kvality strategického řízení, výměny zkušeností mezi evropskými městy a uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. Programovým územím je 28 států Evropské unie, Norsko a Švýcarsko.