logo 201 consulting logo

Interreg Europe

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Operační program pokrývá celé území Evropské unie a navíc území Švýcarska a Norska. Zaměřuje se na projekty v oblasti výměny dobré praxe s cílem zlepšit regionální/kohezní politiky a tím přispívat k naplnění cílů Strategie Evropa 2020 v oblasti inteligentního, udržitelného a růstu podporujícího začlenění a to realizací dvou aktivit: 

  • Platformy – budou sloužit jako zdrojová střediska poznatků podporující průběžné osvojování celoevropských regionálních politik ve vybraných tematických oblastech především s ohledem na implementaci cílů programu Investice pro růst a zaměstnanost a případně cílů programu Evropská územní spolupráce 
  • Mezinárodní projekty – zaměřené na výměnu dobré praxe a přenos této praxe do ostatních operačních programů 

Řídícím orgánem je pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille. 

Výše alokace je 359 mil. EUR. Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85 % způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75 % pro neziskové soukromé příjemce.  

Projekty předkládají návrhy spolupráce organizací z evropských regionů v délce trvání 3 až 5 let na řešení společné problematiky. Získané poznatky se pak akčním plánem převádějí do praxe a partneři monitorují pokrok při jejich implementaci.

Konkurenceschopnost malých a středních podniků

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení realizace politik a programů regionálního rozvoje, zejména programů plnící cíl Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů plnící cíl Evropské územní spolupráce, které podporují malé a střední podniky ve všech fázích jejich životního cyklu, aby se rozvíjely, rostly a byly aktivní na poli inovací. více zde >>

Nízkouhlíková ekonomika

Prioritní osa se zaměřuje na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích, prostřednictvím strategií, jejichž cílem je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, a podporou udržitelné multimodální dopravy. více zde >>

Výzkum, technologický rozvoj a inovace

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení realizace strategií a programů regionálního rozvoje, zejména programů Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů Evropské územní spolupráce v oblasti výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit. více zde >>