logo 201 consulting logo

Interreg V-A Česká republika - Polsko

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Česko-polský program přeshraniční spolupráce se týká 6 polských podregionů a 5 českých krajů: Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského. Řídícím orgánem je na české straně hranice Ministerstvo pro místní rozvoj a na polské straně hranice Ministerstvo regionálního rozvoje a infrastruktury. 

Tematické cíle programu jsou podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházením rizikům a řízení rizik; podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil; investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a celoživotního učení a posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tj. na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý z Polska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

  • Společná příprava (povinně)
  • Společná realizace (povinně)
  • Společný personál 
  • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je přes 226 mil. EUR. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. 

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Prioritní osa souvisí s vysokou mírou registrované nezaměstnanosti, se kterou se potýká převážná část programového území na straně jedné a s nevyužitým potenciálem, který pro tento region představuje jeho přírodní a kulturní bohatství, na straně druhé. Podporována bude snaha o ekonomiku s vysokou zaměstnaností, a sociální a územní soudržnost. Dále bude podporováno zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí. více zde >>

Společné řízení rizik

Prioritní osa podporuje posílení schopnosti včasné, efektivní a koordinované reakce na existující rizika a hrozby environmentální i technické povahy. Dále bude podporovat investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice a dále společnou odbornou přípravu pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti. více zde >>

Spolupráce institucí a komunit

Prioritní osa je zaměřena na zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu. Budou podporována opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni; rozvoj spolupráce institucí veřejné správy a vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů. více zde >>

Vzdělávání a kvalifikace

V rámci osy bude podporována příprava a realizace společného vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce a rozvoj vzdělávání v rámci školského systému. více zde >>