logo 201 consulting logo

Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Cílem programu je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomoci ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Na české straně hranice do programového území patří Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, v Rakousku je to Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Wladviertel, Wienviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf. 

Žadatelé nemusí mít v programovém území sídlo, ale účinek projektu v rámci vymezeného území musí být doložen.

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tj. na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý z Rakouska). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

  • Společná příprava (povinně)
  • Společná realizace (povinně)
  • Společný personál 
  • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Podat projekt do programu lze kdykoli, je vypsána pouze jedna výzva pro celé období. 

Plánovaný rozpočet programu činí 97 mil. EUR s Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotační sazba činí maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. 

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Prioritní osa je zaměřená na posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpory odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu a dále na podnikové investice do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokými školami. více zde >>

Rozvoj lidských zdrojů

Prioritní osa se zaměřuje na investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení a na posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. více zde >>

Životní prostředí a zdroje

Prioritní osa se zaměřuje na zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a půdy a podporu ekosystémových služeb a na podporu inovačních technologií, které cílí na zlepšení ochrany životního prostředí a účinnosti zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, nebo snížení znečištění ovzduší. více zde >>