logo 201 consulting logo

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Slovensko-český program přeshraniční spolupráce se týká 3 slovenských samosprávných krajů: Žilinského, Trenčínského, Trnavského a 3 českých krajů: Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR a Národním orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tematické cíle programu jsou investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy, celoživotního vzdělávání; posilování výzkumu a technologického rozvoje a inovací; zachování a ochrana životního prostředí a podpora efektivního využívání zdrojů a posilnění institucionálních kapacit orgánů veřejné správy. 

Projekty mohou předkládat pouze žadatelé, kteří mají alespoň jednoho partnera z druhé země, tzn., že na realizaci projektu se musí podílet minimálně 2 partneři (jeden z ČR, druhý ze SR). Zároveň musí tito žadatelé splnit alespoň 3 ze 4 forem spolupráce: 

  • Společná příprava (povinně)
  • Společná realizace (povinně)
  • Společný personál 
  • Společné financování

Společný projekt by měl řešit zejména společný problém, nebo společný potenciál a současně by výstupy projektu měly být využívány cílovými skupinami na obou stranách. 

U každého projektu musí být určen vedoucí partner, který zodpovídá za předložený projekt Řídícímu orgánu. 

Dotace je proplácena ex-post. 

Celková alokace programu je přes 90 mil. EUR. Výše podpory je max. 85 % ze způsobilých výdajů. Nejvyšší podíl finanční prostředků má prioritní osa Kvalitní životní prostředí. 

Kvalitní životního prostředí

Prioritní osa se zaměřuje na využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví prostřednictvím zlepšení stavu jeho objektů, které nelze dostatečně využívat. Dále je prioritní osa zaměřena na zachování biologické diverzity přírodně významných území (zvýšení ochrany ohrožených druhů). více zde >>

Rozvoj místních iniciativ

Prioritní osa se zaměřuje na rozvoj spolupráce místní a regionální samosprávy zejména v oblasti vzdělávání a využívání kulturního a přírodního dědictví. V rámci podpory bude kladen důraz na zapojení méně aktivních partnerů do podporovaných aktivit a vytvoření podmínek pro zabezpečení udržení vytvořených partnerství. více zde >>

Využívání inovačního potenciálu

Prioritní osa se zaměřuje na vybrané faktory podporující inteligentní rozvoj regionu, podporu malých a středních podniků a jejich růst konkurenceschopnosti, zlepšení jejich přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje a efektivnímu propojení podnikatelské sféry s výzkumnou sférou. více zde >>